Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Matejki 7
58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 8422243, 74 8425263
sekretariat@ppp.edu.pl

NIP: 886-11-17-541

Sekretariat obsługuje klientów w godzinach

poniedziałek – piątek: 8:00 do 16:00

UWAGA! Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Prosimy o punktualne przychodzenie na wyznaczoną godzinę, tylko z dzieckiem, które będzie badane.

 

Rejon działania poradni – od dnia 1 stycznia 2013 r. nasza placówka świadczy usługi wyłącznie dla:

  1. uczniów, rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie gminy Wałbrzych,
  2. dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły zamieszkałych na terenie gminy Wałbrzych oraz ich rodziców. Poradnia świadczy pomoc: dzieciom od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, ich rodzicom / opiekunom prawnym oraz nauczycielom i wychowawcom placówek z rejonu działania Poradni.

Pomoc oferowana przez Poradnię jest bezpłatna.

dyrektor Urszula Polowy

  
 

Warunkiem skorzystania z naszych usług jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania) przez rodziców /opiekunów prawnych w sekretariacie poradni osobiście lub za pośrednictwem przedszkola/szkoły/placówki. Prosimy o zapoznanie się i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia – konieczne jest podanie numeru PESEL dziecka a także złożenie na dole pierwszej strony podpisu. Dokument prosimy drukować dwustronnie.

Terminy oraz godziny badań / terapii / zajęć przekazywane są rodzicom/opiekunom prawnym listownie lub telefonicznie.

Mapka:

Budynek poradni:

W Poradni powołany jest inspektor ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować piszą na adres: iod@ppp.edu.pl.

RODO. Klauzula informacyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych. W Poradni powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@ppp.edu.pl. Podane dane są przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym rozporządzenia MEN z 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 , poz. 19, wraz z późniejszymi zmianami – por. Dz.U. 2017, poz. 1647), w tym w szczególności do diagnozowania dzieci i młodzieży oraz udzielania bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także realizowania zadań profilaktycznych oraz wspomagających pracę przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikujące osobę (dziecka: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, przedszkole, szkołę lub placówkę do której uczęszcza dziecko, klasę; imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych), dane adresowe (adres zamieszkania dziecka, adres zamieszkania rodziców lub opiekunów), dane teleadresowe (numer telefonu rodziców lub opiekunów), powód zgłoszenia i uzasadnienie, opinię o dziecku (ze szkoły, przedszkola lub placówki, a także od psychologa, pedagoga czy logopedy – o ile dotyczy), wyniki przeprowadzonych diagnoz i konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, dane dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka i sytuacji społecznej (w zakresie niezbędnym do rzetelnej diagnozy), dane dotyczące stanu zdrowia dziecka. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Poradni, takim jak dostawcy usług informatycznych – ale wyłącznie w charakterze podwykonawcy, na podstawie umowy z Poradnią. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa opisane w przepisach prawa w tym rozporządzeniu europejskim 2016/679 oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie określonym w art. 175 Ustawy z 10 maja 2018), w tym prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.