Poradnia funkcjonuje w oparciu o przepisy m.in.:

  • Ustawy Prawo Oświatowe z z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743).

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:

  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przy poradni działa zespół orzekający – wydający orzeczenia po potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych bądź grupowych, opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rejon działania poradni – od dnia 1 stycznia 2013 r. nasza placówka świadczy usługi wyłącznie dla:

  1. uczniów, rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie gminy miejskiej Wałbrzych,
  2. dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły, ale zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Wałbrzych oraz ich rodziców.

Opublikował(a): Tomasz

Ostatnia zmiana: