Dane osobowe, RODO

W Poradni powołany jest inspektor ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować piszą na adres: iod@ppp.edu.pl.

RODO. Klauzula informacyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych. W Poradni powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@ppp.edu.pl. Podane dane są przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym rozporządzenia MEN z 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647), w tym w szczególności do diagnozowania dzieci i młodzieży oraz udzielania bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także realizowania zadań profilaktycznych oraz wspomagających pracę przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikujące osobę (dziecka: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, przedszkole, szkołę lub placówkę do której uczęszcza dziecko, klasę; imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych), dane adresowe (adres zamieszkania dziecka, adres zamieszkania rodziców lub opiekunów), dane teleadresowe (numer telefonu i e-mail rodziców lub opiekunów), powód zgłoszenia i uzasadnienie, opinię o dziecku (ze szkoły, przedszkola lub placówki, a także od psychologa, pedagoga czy logopedy – o ile dotyczy), wyniki przeprowadzonych diagnoz i konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, dane dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka i sytuacji społecznej (w zakresie niezbędnym do rzetelnej diagnozy), dane dotyczące stanu zdrowia dziecka. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Poradni, takim jak dostawcy usług informatycznych – ale wyłącznie w charakterze podwykonawcy, na podstawie umowy z Poradnią. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa opisane w przepisach prawa w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), w tym prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Od 22 marca 2013 weszły w życie przepisy Prawa telekomunikacyjnego dotyczące plików cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez nasze strony (oraz większość nowoczesnych serwisów) na twoim dysku twardym, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki te najczęściej zawierają, np. jaką wersję językową strony wybrałeś, czy głosowałeś już w ankiecie, itp.

Na naszych stronach ciasteczka służą do celów statystycznych – zewnętrzne cookies – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Jeśli chcesz możesz wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce.

Za zdjęcia dziękujemy:

Photo by John-Mark Smith on Unsplash

Photo by Irina Murza on Unsplash

Photo by Denis Lesak on Unsplash

Photo by Nicole Honeywill on Unsplash

Photo by Kelli McClintock on Unsplash

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Photo by Harishan Kobalasingam on Unsplash

Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Photo by Rachel on Unsplash

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Photo by Ben White on Unsplash

Photo by Dragos Gontariu on Unsplash

Photo by Marília Castelli on Unsplash

Photo by Cel Lisboa on Unsplash

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Photo by pan xiaozhen on Unsplash

Photo by Wynand Delport from FreeImages

Photo by Tibor Fazakas from FreeImages

Photo by Seven Bates from FreeImages

Image by DarkWorkX from Pixabay

Image by Pezibear from Pixabay

Imagy by annaharmsthiessen from Pixabay

Image by lisa runnels from Pixabay

Image by Free-Photos from Pixabay

Image by Ylanite Koppens from Pixabay

Image by William Iven from Pixabay