Deklaracja dostępności

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Poradni: ppp.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2004.03.03

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2019.07.14

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Brak jest dedykowanej funkcji odczytu treści na stronie. Obecna generacja przeglądarek internetowym ma już wbudowaną taką funkcjonalność.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie”.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się mailowo: sekretariat@ppp.edu.pl lub telefonicznie: 74-842-22-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Można żądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Matejki 7, 58-300 Wałbrzych

  1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Matejki. Przed drzwiami są schody (3 stopnie), w przedsionku – kolejne krótkie schody (2 stopnie), brak jest podjazdu.
  2. Po wejściu do budynku – poczekalnia i sekretariat znajdują się po prawej stronie, na parterze.
  3. W budynku nie ma windy, ani podjazdów dla osób na wózkach.
  4. Jedyna dostępna dla klientów toaleta znajduje się na parterze, na prawo od drzwi wejściowych; nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
  5. Przed budynkiem znajduje się parking; nie wyznaczono na nim miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Nie wydajemy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa ma wbudowany mechanizm – dwa przyciski które wyświetlają się na każdej stronie, po jej prawej stronie, w około połowie wysokości – które umożliwiają zmianę wielkości czcionki oraz włączenie trybu wysokiego kontrastu.