Zakres pomocy pedagogicznej oferowanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Wałbrzychu


Diagnoza


Jednym z głównych zadań poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Diagnozą zajmują się specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, których badania uzupełniane są w miarę potrzeb o konsultacje lekarzy (np. neurologa, psychiatry, laryngologa, okulisty).

Do diagnozy pedagogicznej zgłaszane są dzieci i młodzież na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub szkoły, do której dziecko uczęszcza. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.

Korzystanie z diagnozy, jak również wszelkich innych usług poradni jest bezpłatne.

Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Diagnoza pedagogiczna skoncentrowana jest na proces kształcenia i wychowania. Badania diagnostyczne polegają na ustaleniu czy jednostka spełnia wymagania w zakresie umiejętności wykonywania pewnych operacji na materiale rzeczowym, czynnościowym w ściśle ustalonych warunkach realizacji procesu edukacyjnego w pewnym momencie lub przedziale czasowym. Badania diagnostyczne stosuje się, aby ustalić istniejący stan rzeczy i dojść jego przyczyn. Diagnoza pedagogiczna nie ogranicza się zatem jedynie do sprawdzania i oceniania stanu osiągnięć ucznia, ale obejmuje również wyjaśnienie przyczyn tego stanu, przewidywanie rozwoju osiągnięć i programowanie pracy.
W procesie diagnozy pedagogicznej stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze: wywiad, rozmowa z uczniem, z rodzicem/prawnym opiekunem (rozmowa ukierunkowująca pracę w domu, rozmowa terapeutyczna), testy pedagogiczne. Opinia wydawana po diagnozie jest adekwatnym opisem badanego (jego funkcjonowania w sferze emocjonalnej, opisem umiejętności i wiadomości szkolnych, sprawności grafomotorycznej), zawiera zalecenia czyli realny plan pomocy. Uświadamia możliwości poprawy sytuacji poprzez odpowiednią terapię przy współpracy rodziców ze szkołą i poradnią.

Specjalistyczna diagnoza dotyczy:

 • specyficznych trudności w nauce
 • przyczyny trudności dydaktycznych
 • trudności wychowawczych
 • rozwoju małego dziecka
 • dojrzałości szkolnej
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia


Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter profilaktyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

Szczególne znaczenie ma diagnoza małych dzieci, pełni ważną rolę profilaktyczną, zapobiega niepowodzeniom w nauce.

Następstwem diagnozy może być orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

 • udział dziecka w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych
 • udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych
 • odroczenie od obowiązku szkolnego
 • orzekanie i kwalifikowanie do kształcenia specjalnego
 • określenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi w podjęciu decyzji o wyborze szkoły i zawodu

Warsztaty dla rodziców


Warsztaty dla rodziców stanowią bardzo ważny element psychoedukacji, są one realizowane równocześnie z zajęciami grupowymi dla dzieci i młodzieży.
W zajęciach warsztatowych biorą udział rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji., Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Tematy warsztatów dla rodziców:

 • „Jak wychować szczęśliwe dziecko”
 • „Granice” (granice w relacjach rodzinnych, nienaruszony system granic)
 • „Uczucia”
 • „Zachęcanie dziecka do współpracy”


W trakcie spotkań założono realizację następujących celów :

 • pogłębienie współpracy rodzic- dziecko,
 • możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu umiejętności wychowawczych,
 • zdobycie praktycznych umiejętności i technik radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
 • zdobycie nowych doświadczeń poprzez uzyskane informacje zwrotnych od innych rodziców mających podobne problemy z dzieckiem,
 • uzyskanie pomocy i wsparcia w trakcie uczestnictwa w warsztatach


W trakcie warsztatów rodzice zapoznawanie są z następującymi zagadnieniami:

 • rozsądne ustalanie granic (nienaruszony system granic, brak granic, uszkodzony system granic, mury zamiast granic)
 • udzielanie pochwał (dobre pochwały, pułapki pochwały),
 • uczucia (uważne słuchanie, znajomość własnych emocji, rozpoznawanie emocji, rozwijanie empatii)
 • zachęcanie dziecka do współpracy (błędy popełniane przez dorosłych, modelowanie zachowań i wypowiedzi)Warsztaty edukacyjne dostarczają rodzicom wiedzy na temat potrzeb dzieci, mają na celu pomóc rodzicom zrozumieć uczucia i zachowania dzieci, przyczynić się do poprawy komunikacji w rodzinie. W trakcie zajęć rodzice mają do wykonania różne zadania i ćwiczenia, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności i technik radzenia sobie z problemami wychowawczymi.
W związku z tym, że spotkania mają charakter warsztatowy rodzicom stwarza się okazję zdobywania nowych doświadczeń poprzez uzyskanie informacji zwrotnych od innych rodziców mających podobne problemy ze swoimi dziećmi.

Zajęcia grupowe


Terapia grupowa jest taką formą zajęć, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych klientów. Dlatego każdego roku oferta zajęć grupowych jest rozszerzana.
W poradni funkcjonują następujące grupy terapeutyczne:

 • zajęcia grupowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi (lęk, wycofanie, nieśmiałość)-dla dzieci z klas IV-VI
 • „Trening umiejętności społecznych” – dla dzieci kl. I-III
 • Zajęcia grupowe „Trening rozwiązywania problemów” dla dzieci kl. IV-VI
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z Zespołem Downa
 • Grupowa terapia logopedyczno- pedagogiczna dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów

Poradnictwo zawodowe

Porady indywidualne
Poradnictwo indywidualne jest metodą udzielania pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafi jej samodzielnie rozwiązać. Dla wielu uczniów wybór zawodu i zaplanowanie własnej drogi edukacyjno- zawodowej może stanowić trudność. Z tego powodu poradnictwo zawodowe w formie indywidualnych spotkań jest bardzo ważną metodą pracy doradczej. Porady zawodowe przeznaczone są dla wszystkich uczniów, którzy mają trudność z zaplanowaniem swojej drogi edukacyjno- zawodowej, uczniowie mogą zgłaszać się samodzielnie (jeśli mają ukończony 18 rok życia) lub mogą być zgłaszani przez rodziców.

W trakcie porad indywidualnych realizowane są następujące cele:

 • udzielenie młodzieży pomocy i wsparcia w zakresie planowania drogi edukacyjno- zawodowej poprzez:
 • określenie predyspozycji zawodowych,
 • pokazanie perspektyw edukacyjnych i zawodowych
 • praca nad rozwijaniem poczucia własnej wartości
 • przekazanie informacji na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych, kierunków studiów, szkół policealnych


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wałbrzychu obejmuje swym działaniem wszystkie szkoły w Wałbrzychu i powiecie, obszar działania jest bardzo duży.

Poradnictwo grupowe
Do głównych zadań poradnictwa grupowego zalicza się:

 • pomoc uczestnikom zajęć w odkryciu wewnętrznych zasobów, budowaniu „obrazu „ siebie,
 • stwarzanie sytuacji służących pokonywaniu barier, które utrudniają rozwój osobisty,
 • poszerzenie wiedzy niezbędnej do rozwiązania określonego problemu,
 • zdobycie doświadczenia w korzystaniu z pomocy i wsparcia innych,
 • rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.


W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie mają sposobność rozwijania umiejętności pracy zespołowej, która należy do kompetencji pożądanej przez pracodawców. Ponadto aktywny udział w różnych ćwiczeniach sprzyja budowaniu i ulepszaniu relacji międzyludzkich, a otrzymane informacje zwrotne użyteczne są w procesie planowania własnej kariery zawodowej.
Spotkania grupowe stanowią dla młodych ludzi okazję do konfrontacji różnych pomysłów, propozycji oraz wyobrażeń poszczególnych członków grupy co do przyszłości edukacyjno- zawodowej.

Główne założenia zajęć warsztatowych, to: ukierunkowanie wyborów edukacyjnych i zawodowych, stymulacja działań i zachowań pożądanych na współczesnym rynku pracy. Zajęcia grupowe stwarzają możliwość pobudzenia aktywności grupy, na przykład poprzez zastosowanie przez prowadzącego różnych form i metod pracy. Grupa generuje więcej pomysłów niż jednostka, jest to istotny atut spotkań grupowych.

Tematy zajęć grupowych:

 • „Integracja grupy”
 • „Samopoznanie drogą do trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych”
 • „Autoprezentacja w procesie rekrutacji”
 • „Aktywne formy poszukiwania pracy”
 • „Praca jako źródło zaspokojenia potrzeb i realizowania wartości”
 • „Planowanie i wyznaczanie celów”.


Wśród czynników decydujących o trafnym wyborze zawodowym wyróżnia się dwie podstawowe grupy: czynniki wewnętrzne (związane z rozwojem ogólnym i zawodowym człowieka) oraz czynniki zewnętrzne (sytuacyjne i wychowawcze związane z wyborem zawodu).

Dlatego też scenariusze zajęć grupowych skonstruowałam uwzględniając te dwie grupy czynników.

 • Zajęcia grupowe związane ze znajomością siebie, czyli z realistycznym postrzeganiem przez ucznia własnej osoby, jego pozytywnymi relacjami z ludźmi, odpornością na zmiany i ciekawością poznawczą, a także umiejętnością stawiania sobie celów i ich realizacją.
 • Drugi typ zajęci grupowych wiąże się z praktyczną umiejętnością poszukiwania pracy, czyli wiedzą o prawach rządzących rynkiem pracy, ze znajomością metod poszukiwania pracy, standardów rekrutacji pracowników, a także umiejętnością utrzymania pracy.


Pierwszy typ zajęć grupowych to przede wszystkim oferta dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych typu liceum ogólnokształcące, natomiast drugi typ (ten związany z rynkiem pracy) cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych.

Każdy typ zajęć grupowych służy pogłębieniu refleksji uczniów nad samym sobą. Pomaga odpowiedzieć na pytania: ” Jaki jestem?”, „Jak mnie widzą inni?”, „Jaki jest świat pracy?”, „Jak realizować marzenia i cele?”.

Badania przesiewowe

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu, w ramach szeroko pojętej psychoprofilaktyki, prowadzi badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Celem badań jest wczesne wykrywanie u dzieci deficytów rozwojowych, ukierunkowanie form pomocy dzieciom oraz zaplanowanie pogłębionej diagnozy dla uczniów z poważnymi deficytami rozwojowymi.

Aktualnie badaniami objęte są dzieci przygotowujące się do podjęcia obowiązku szkolnego oraz oraz uczniowie klas II szkół podstawowych. Wczesne zdiagnozowanie problemów dziecka w nabywaniu gotowości szkolnej ma zapobiegać niepowodzeniom szkolnym w przyszłości. Natomiast badania przesiewowe uczniów klas II mają na celu wyłonienie uczniów z trudnościami w nabywaniu umiejętności pisania i czytania. Klasa II jest okresem krytycznym w edukacji szkolnej dziecka. W tym okresie następuje doskonalenie umiejętności czytania i przejście do etapu czytania zaawansowanego. Trudności w tym zakresie wymagają oddziaływań terapeutycznych.