Działalność logopedyczna w PPP w Wałbrzychu


Pomocą logopedyczną w naszej poradni obejmujemy dzieci od pierwszych miesięcy życia do momentu ukończenia przez nie edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, w zależności od potrzeb konkretnego dziecka – na danym etapie rozwojowym. Nie jest wymagane skierowanie, wystarczy zgłosić dziecko do poradni.

Logopedia- to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Do statutowych zadań logopedy należy:

 • kształtowanie prawidłowej mowy
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej
 • usuwanie wad wymowy
 • nauczanie mowy [ mówienia i/lub rozumienia ]; w przypadku jej braku lub utraty
 • usuwanie zaburzeń głosu
 • usuwanie trudności w czytaniu i w pisaniu
 • odkrywanie mocnych stron dziecka


Dzieciom i ich rodzicom świadczymy szeroki wachlarz usług w zakresie:

 • diagnozowania mowy
 • obejmowania terapią indywidualną i/lub grupową
 • opiniowania
 • udzielania porad, przekazywania wskazówek
 • doskonalenia mowy we wszystkich aspektach języka / fonologicznym, leksykalno-semantycznym, składniowym, gramatycznym /
 • korygowania wad wymowy
 • kształtowania umiejętności mówienia i rozumienia mowy
 • wdrażania alternatywnych metod komunikacji
 • likwidowania dysharmonii i zaburzeń rozwojowych
 • usuwania trudności w czytaniu i w pisaniu


Działalność logopedyczna w naszej poradni nie ogranicza się tylko do korygowania zaburzeń mowy lecz równocześnie oddziaływania na pozostałe sfery rozwoju dziecka. Globalne, indywidualne podejście do każdego dziecka wspomaga jego rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny. Terapia logopedyczna polega na wieloaspektowym i kompleksowym podejściu do każdego dziecka.

Kompleksowa diagnoza logopedyczna dziecka obejmuje:

 • wywiad anamnestyczny z rodzicem, rodzicami lub prawnym opiekunem
 • obserwację
 • badanie rozumienia mowy
 • sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych, funkcji oddychania, połykania
 • ocenę warunków zgryzowych
 • badanie słuchu
 • badanie słuchu fonematycznego / u dzieci starszych /
 • badanie czytania, pisania / u dzieci starszych /
 • ocenę odruchów / u dzieci najmłodszych /
 • ocenę cech prozodycznych mowy spontanicznej
 • poziom posługiwania się mową opowieściową
 • wstępne badanie lateralizacji
 • ocenę umiejętności odgryzania, gryzienia i żucia


Po badaniu opracowujemy indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba, to zalecamy również konsultację z innym specjalistą:

 • ortodontą
 • neurologiem
 • laryngologiem
 • audiologiem
 • psychiatrą
 • foniatrą
 • endokrynologiem
 • psychologiem
 • pedagogiem


Zaproponowana przez logopedę autorska terapia obejmuje:

 • poprawę sprawności mowy
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego
 • usuwanie błędów artykulacyjnych
 • ćwiczenie artykulacji głosek
 • usprawnianie słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego
 • ćwiczenie pamięci i uwagi słuchowej
 • kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych


ćwiczenia logopedyczne prowadzone są w formie atrakcyjnych zajęć indywidualnych,  rodzice są najczęściej obecni i mogą bezpośrednio oceniać postępy dziecka oraz uzyskiwać na bieżąco wskazówki do pracy w domu. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy dziecka. Rodzic po każdym spotkaniu otrzymuje zestaw ćwiczeń , szczegółowe wskazówki i zalecenia. W czasie terapii wykorzystujemy sprawdzone, nowoczesne metody pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów , w jak najkrótszym czasie. Sukces zależy w znacznej mierze od wzajemnej współpracy, na linii dziecko- logopeda- rodzic.

Zajmując się terapią logopedyczna najczęściej mamy do czynienia :

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z zaburzeniami artykulacyjnymi
 • z niedosłuchem
 • z jąkaniem
 • z zaburzeniami fonacyjnymi
 • z zaburzeniami tempa mowy
 • z brakiem lub zahamowaniem mowy czynnej i/lub biernej
 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i w pisaniu


Udzielamy wsparcia i obejmujemy terapią dzieci upośledzone umysłowo, dzieci autystyczne, dzieci z mózgowym porażeniem, dzieci z chorobami genetycznymi, dzieci z ADHD itp.
W ramach profilaktyki:

 • przeprowadzamy przesiewowe badania logopedyczne w placówkach przedszkolnych i szkolnych
 • udzielamy porad, konsultacji rodzicom, uczniom, nauczycielom i opiekunom
 • przeprowadzamy pogadanki, spotkania instruktażowe, warsztaty
 • prowadzimy wykłady
 • przeprowadzamy przesiewowe badani słuchu u dzieci od 6 roku życia


Do pozostałych formy naszej działalności logopedycznej należy:

 • organizowanie i sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi
 • prowadzenie szkoleń i prelekcji
Zespół specjalistów prowadzących w naszej poradni działalność logopedyczną:

– mgr Małgorzata Błaszczyk
logopeda- neurologopeda

– mgr Dorota Kiczak
logopeda- surdologopeda- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

–  mgr Anna Solecka-Kucaj
logopeda- neurologopeda- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

opracowała: Anna Solecka-Kucaj