Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, ul. Matejki 7 biorą udział w szkoleniu:

Romano drom newo kodziwipen

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. Grupę docelową projektu tworzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu. Głównym celem projektu jest edukacja w formie formalnej i nieformalnej skierowana do pracowników poradni, ngo oraz osób współpracujących z mniejszością romską, która przyczyni się do wzrostu edukacji, zatrudnienia, integracji, przełamania stereotypów, propagowania wiedzy o kulturze romskiej.

Podjęte działania w ramach projektu są odpowiedzią na problem posyłania dzieci romskich do szkoły specjalnej. Problemy z diagnozą kierowaniem dzieci romskich do szkół specjalnych wynikają z wielu źródeł, kultury, systemu edukacji, rodziny, środowiska lokalnego, samego dziecka. Z drugiej strony, to część Romów nie rozumie, że dziecko w szkole masowej ma lepsze szanse do wyrównania edukacji, a co za tym idzie do lepszego życia w przyszłości (praca, chęć do kontynuowania nauki). Większość dzieci posiada zaniedbania edukacyjne, braki językowe, jest to wielki problem zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników poradni.

Bardzo ważnym czynnikiem jest kształcenie kadry pedagogicznej, nauczycieli oraz osób współpracujących z tą mniejszością w kierunku poznania kultury, tradycji czy podstawowych zwrotów językowych wykorzystywanych m.in. w procesie diagnozy. Brak podstawowych informacji w zakresie historii, tradycji naszych bliskich sąsiadów wywołuje wzajemne nieporozumienia, dyskryminację, brak tolerancji, szacunku, a co za tym idzie niechęć do wspólnego podejmowania działań.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób wykluczonych społecznie z powodu niskiego poziomu wykształcenia oraz biernej postawy, co przekłada się na ciężkie warunki bytowe oraz wyobcowanie społeczne.

Statystyki dotyczące sytuacji Romów w Polsce i w Europie, które dostępne są w analizach Komisji Europejskiej czy takich organizacji pozarządowych, jak European Roma Rights Centre oraz European Roma Information Office, są zatrważające.

Ze środowiskiem romskim związany jest problem szeroko pojętej dyskryminacji szczególnie widocznej na rynku pracy. Projekt „Romano drom newo kodziwipen” ma wymiar długofalowy, gdyż nie tylko zajmuje się problemem równości szans dziewcząt i chłopców, ale także kobiet i mężczyzn oraz ich aktywizacji zawodowej. W związku z tym na terenie miasta Wałbrzycha i Świebodzic powstał Klub Aktywności Zawodowej. Przedstawiciele społeczności romskiej oraz osoby z otocznia będą mogły korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, z którym wypracowana zostanie ścieżka zawodowa od określenia predyspozycji zawodowych, przygotowania CV oraz Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo osoby korzystające ze wsparcia Klubu Aktywności Zawodowej wspólnie ze specjalistą ds. rynku pracy wyszukują oferty dostosowane do swoich predyspozycji zawodowych oraz konsultują problemy prawne z prawnikiem.

Sytuacja kobiet i mężczyzn romskich jest trudna ze względu na uwarunkowania kulturowe, brak wykształcenia, świadomości godzenia życia domowego z zawodowym. Młode kobiety często przerywają naukę w celu założenia rodzinny w bardzo młodym wieku, wczesnego macierzyństwa czy opieki nad starszym członkiem rodziny lub młodszym rodzeństwem. To przede wszystkim te aspekty wykluczają kobiety z rynku pracy. Środowisko romskie wykazuje brak samodzielności i indywidualności w poszukiwaniu pracy. Największym problemem jest strach i obawa przed spotkaniem z pracodawcą. Projekt stworzy duże szanse na podjęcie zatrudnienia, przełamanie własnego strachu, lęku na zmniejszenie tych barier. Projekt ma na celu przełamanie wzajemnej niechęci pomiędzy pracodawcami a środowiskiem romskim oraz zwiększenie aktywności zawodowej.

Osoby zaangażowane przy realizacji projektu posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy ze społecznością romską na terenie Wałbrzycha i Świebodzic.