PROPOZYCJE DOMOWYCH ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ SŁOWNICTWA I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

   W codziennych sytuacjach możemy rozwijać mowę i język dziecka w sposób naturalny, spontaniczny. Niektóre z naszych pociech mają problem ze zrozumieniem poleceń, pytań do nich kierowanych. Inne mają problem z konstruowaniem dłuższych wypowiedzi lub  dysponują ubogim słownictwem. Poniżej przedstawiam kilka prostych ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne.

TRENING ROZUMIENIA MOWY:

 • wykonywanie prostych poleceń np. „posłuchaj, przynieś, pokaż…”
 • wykonywanie złożonych poleceń np. „weź kubek z szafki i postaw go na stole”
 • rozumienie wyrażeń określających relacje przestrzenne, rozumienie wyrażeń przyimkowych np. „piłka na krześle”, „piłka pod krzesłem”, „piłka obok krzesła” -rozumienie zdań zawierających dwa wyrażenia przyimkowe np. „połóż ołówek na kartce, a gumkę do mazania pod kartką”
 • rozumienie konstrukcji fleksyjnych np. „dotknij ołówkiem kredki, dotknij kredką ołówka”

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA I KONCENTRACJI NA SŁOWIE MÓWIONYM:

 • słuchanie wierszyków, opowiadań, fragmentów czytanego tekstu
 • wyodrębnianie elementów akcji
 • dobieranie obrazków do usłyszanego tekstu
 • odpowiadanie na pytania związane np. z przeczytanym tekstem, wysłuchanym wierszykiem

WZBOGACANIE SŁOWNICTWA:

 • nazywanie

* np. wymień – części ciała, pokarmy, zwierzęta, pojazdy, odzież /rzeczowniki/

* nazwij czynności /czasowniki/

* jaki, jaka jest? /przymiotniki/ np. mały-duży

* posługiwanie się liczebnikami np. przeliczanie /jeden, dwa…/, liczebnikami porządkowymi /pierwszy, drugi…./

* posługiwanie się przysłówkami na zasadzie opozycji np. cicho-głośno

 • podawanie nazw podrzędnych – ćwiczenie fluencji słownej

 np. „jakie znasz pojazdy?” /rzeczowniki/

       „jakie znasz kolory?” /przymiotniki/

       „jakie znasz warzywa?” /rzeczowniki/

       „co robią dzieci w szkole?” /czasowniki/

       „jaka jest teraz pogoda?” /przymiotniki/

 • dobieranie słów łączących się tematycznie – wypowiadamy zdanie, dziecko wylicza np. „W kuchni możemy znaleźć…..” (garnek, lodówkę, łyżki, mąkę …)

„W sklepie z zabawkami nie kupimy……” (cukru, mleka, soli…)

„W ogrodzie zoologicznym zobaczymy……”  (słonia, lwa, fokę…)

 • uogólnianie np. „jabłko, banan….to?” (owoce)

                           „czarny, biały….to?” (kolory)

                           „autobus, pociąg, samolot….to?” (pojazdy)

 • definiowanie pojęć np. jabłko – jakie jest ? (słodkie, twarde…), jak wygląda? (małe, czerwone…), do czego służy? (do zerwania, do kupienia, do zjedzenia…)
 • precyzowanie znaczenia słów:

 *wyszukiwanie antonimów – słów przeciwstawnych ( np. ładny-brzydki, mały- duży)

 *wyszukiwanie synonimów – słów bliskoznacznych  (np. dom – budynek, mieszkanie, lokal…)

 *podawanie określeń bliskoznacznych ( np. król – władca, przywódca, głowa państwa…)

 *wyszukiwanie homonimów – słów wieloznacznych (np. słowo „zamek” – budowla z cegieł, z kamieni, z piasku; zamek w drzwiach; zamek błyskawiczny w kurtce )

  *tworzenie ciągu słów łączących się tematycznie, rodzic lub dziecko podaje słowo i następnie dodajemy kolejne słowa na zasadzie skojarzeń ( bazar- stoiska, stragany, półki, sprzedawca, owoce, warzywa, waga, kupujący….)

 *podawanie definicji związków frazeologicznych, precyzowanie ich znaczenia np. co to znaczy? ( np. dmuchać na zimne, biała flaga, padać na nos …)

 *rozumienie przysłów, porzekadeł

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WYPOWIADANIA SIĘ Z ZASTOSOWANIEM REGUŁ GRAMATYCZNYCH:

 • stosowanie w wypowiedziach poprawnej formy rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej np. Mam jabłko. Nie kupię dzisiaj jabłek. Widzę przez okno chłopca. Nie widzę chłopców.
 • odmiana rzeczownika przez przypadki
 • używanie poprawnej formy czasownika
 • stosowanie poprawnej formy przymiotnika:

 * dobieranie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu

 * stopniowanie przymiotników

 * określanie rzeczownika przy pomocy przymiotników np. szafa – stara, wysoka, drewniana, zniszczona

 • stosowanie w wypowiedziach poprawnej formy przysłówka

 * stopniowanie przysłówków regularnych np. cicho-ciszej-najciszej lub nieregularnych np. dobrze-lepiej-najlepiej

 * tworzenie par przysłówków o przeciwstawnym znaczeniu np. nisko-wysoko, blisko-daleko

 • poprawne używanie liczebników
 • prawidłowe używanie przyimków
 • używanie w wypowiedziach spójników, budowanie zdań złożonych

WDRAŻANIE DO STOSOWANIA POPRAWNYCH KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH:

 • ćwiczenie w podawaniu wyrażeń dwuelementowych np. piłka- duża piłka, nadmuchiwana piłka, plażowa piłka
 • kończenie zdań prostych np. To jest jabłko. Jabłko jest….(smaczne, twarde…)
 • kończenie zdań dwoma, trzema słowami np.  To jest …stół. To jest drewniany, stary, brązowy stół.
 • stosowanie wielozdaniowej formy wypowiedzi na jeden temat:

 * opowiadanie historyjek z cyklu – co się wydarzyło, co było najpierw, co potem?

 * opisywanie emocji – swoich, innych osób

ROZWIJANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO:

 • rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania otwarte,  np. co robi stolarz?, co jest nam niezbędne do życia?
 • przewidywanie skutków – co się stanie potem?, dlaczego tak się stało?, co może wydarzyć się później?
 • wyciąganie wniosków – co się wydarzyło?, gdzie mógłbyś zobaczyć tygrysa?
 • dokonywanie porównań np. w oparciu o ilustracje, o usłyszany tekst w formie zdania lub opisu
 • rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych – prawda czy fałsz?

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI:

 • nauka formułowania próśb, pytań
 • omawianie tego, jak zachować się w konkretnej sytuacji – zabawa w „Co byś zrobił…?” np. gdybyś zgubił się w czasie wycieczki, gdybyś zgubił klucze do domu, gdybyś spóźnił się do szkoły

  Wszystko zależy od naszej inwencji, stopnia zaangażowania w rozmowę z dzieckiem …

Zacznijmy od małych, prostych ćwiczeń, a potem stopniowo wprowadzajmy bardziej skomplikowane zadania.

Najważniejszy jest przede wszystkim dobry kontakt z dzieckiem.

POWODZENIA!
LOGOPEDA A.S-K